Přeskočit na obsah

Haus Schneeberg

Domov » Zřeknutí se odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak jak je“ bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných.  [JMÉNO] neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ve vztahu k této webové stránce nebo informacím a materiálům poskytovaným na této webové stránce. 

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, [JMÉNO] nezaručuje, že:

  • tato webová stránka bude neustále dostupná nebo vůbec dostupná; nebo
  • informace na tomto webu jsou úplné, pravdivé, přesné nebo nezavádějící.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat rady jakéhokoli druhu.  [Pokud potřebujete radu v jakékoli [právní, finanční nebo lékařské] záležitosti, měli byste se poradit s příslušným odborníkem.]

Omezení odpovědnosti

[JMÉNO] vám neponese odpovědnost (ať už podle smluvního práva, zákona o deliktech nebo jinak) ve vztahu k obsahu, používání nebo jinak v souvislosti s tímto webem:

  • [v rozsahu, v němž je webová stránka poskytována zdarma, za jakoukoli přímou ztrátu;]
  • za jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu; nebo
  • za jakékoli obchodní ztráty, ztrátu příjmů, příjmů, zisků nebo očekávaných úspor, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztrátu pověsti nebo dobrého jména nebo ztrátu nebo poškození informací nebo dat.

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, že byl [JMÉNO] výslovně upozorněn na možnou ztrátu.

Výjimky

Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti na webu nevylučuje ani neomezuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, kterou by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit; a nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje odpovědnost [NAME'S] ve vztahu k jakémukoli:

  • smrt nebo zranění způsobené nedbalostí [NAME'S];
  • podvod nebo podvodné uvedení v omyl ze strany [JMÉNO]; nebo
  • záležitost, kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné, aby společnost [NAME] vyloučila nebo omezovala svou odpovědnost nebo se pokoušela či měla za cíl vyloučit nebo omezit svou odpovědnost.

Přiměřenost

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti uvedená v prohlášení o vyloučení odpovědnosti na této webové stránce jsou přiměřená. 

Pokud si myslíte, že nejsou rozumné, nesmíte tyto webové stránky používat.

Jiné strany

[Přijímáte, že jako subjekt s ručením omezeným má [NAME] zájem na omezení osobní odpovědnosti svých úředníků a zaměstnanců.  Souhlasíte s tím, že nebudete osobně vznášet žádné nároky vůči úředníkům nebo zaměstnancům [NAME'S] v souvislosti se ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webem.]

[Aniž by byl dotčen předchozí odstavec,] souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědnosti uvedená v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti na této webové stránce budou chránit úředníky, zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti, nástupce, postupníky a subdodavatele a také [NAME] .

Nevymahatelná ustanovení

Pokud je jakékoli ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo bude shledáno nevymahatelným podle platných zákonů, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Kredit

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony Contractology dostupné na adrese http://www.freenetlaw.com.

cs_CZCS