Doorgaan naar artikel

Haus Schneeberg

Huis » Vrijwaring

Vrijwaring

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.  [NAAM] geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden. 

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert [NAAM] niet dat:

  • deze website zal constant beschikbaar zijn, of helemaal niet; of
  • de informatie op deze website volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend is.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook.  [Als u advies nodig heeft met betrekking tot een [juridische, financiële of medische] kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.]

Beperkingen van aansprakelijkheid

[NAAM] is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van contractenrecht, onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:

  • [voor zover de website gratis ter beschikking wordt gesteld, voor direct verlies;]
  • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
  • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing als [NAAM] uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van deze website zal enige door de wet geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in de disclaimer van deze website zal de aansprakelijkheid van [NAAM] uitsluiten of beperken met betrekking tot:

  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van [NAAM];
  • fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door [NAAM]; of
  • aangelegenheden waarbij het voor [NAAM] onwettig of onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te proberen of te pretenderen haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

redelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze disclaimer van de website worden uiteengezet, redelijk zijn. 

Als u ze niet redelijk vindt, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen

[U aanvaardt dat [NAAM], als entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken.  U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen functionarissen of werknemers van [NAAM] met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.]

[Onverminderd de voorgaande paragraaf,] gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van [NAAM] zullen beschermen, evenals [NAAM] .

Niet-afdwingbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website-disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website-disclaimer.

Credit

Dit document is gemaakt met behulp van een Contractologie-sjabloon die beschikbaar is op: http://www.freenetlaw.com.

nl_NLNL