Skocz do treści

Haus Schneeberg

Dom » Zastrzeżenie

Zastrzeżenie

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.  [NAME] nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materiałów dostarczonych na tej stronie. 

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego ustępu, [NAZWA] nie gwarantuje, że:

  • ta strona internetowa będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna; lub
  • informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub niewprowadzające w błąd.

Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju.  [Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek sprawą [prawną, finansową lub medyczną], powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.]

Granice odpowiedzialnosci

[NAME] nie będzie ponosił wobec Ciebie odpowiedzialności (czy to na mocy prawa umów, prawa deliktów czy innych) w związku z treścią, użytkowaniem lub w inny sposób w związku z tą stroną internetową:

  • [w zakresie, w jakim serwis jest udostępniany nieodpłatnie, za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią;]
  • za wszelkie straty pośrednie, szczególne lub wtórne; lub
  • za wszelkie straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub reputacji lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet jeśli [NAZWA] została wyraźnie poinformowana o potencjalnej stracie.

Wyjątki

Żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; i żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności [NAME'S] w odniesieniu do:

  • śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem [NAME'S];
  • oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd ze strony [NAME]; lub
  • sprawy, których wyłączenie lub ograniczenie lub usiłowanie lub domniemanie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przez [NAME] byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem.

Rozsądność

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione. 

Jeśli uważasz, że nie są one rozsądne, nie możesz korzystać z tej witryny.

Inne imprezy

[Przyjmujesz do wiadomości, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością, [NAME] ma interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników.  Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko funkcjonariuszom lub pracownikom [NAME'S] w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku z witryną.]

[Bez uszczerbku dla powyższego akapitu] zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności na stronie internetowej będą chronić funkcjonariuszy, pracowników, agentów, podmioty zależne, następców, cesjonariuszy i podwykonawców [IMIĘ I NAZWISKO], a także [IMIĘ] .

Postanowienia niewykonalne

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności jest lub zostanie uznane za niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.

Kredyt

Ten dokument został stworzony przy użyciu szablonu Contractology dostępnego pod adresem http://www.freenetlaw.com.

pl_PLPL